DSCN4952 Voorgevel 2 kopie

Algemene voorwaarden & Privacyverklaring


.1. Algemeen:

.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en overeenkomst op afstand
      tussen énerzijds J.C. de Vries Noorbergen, handelend onder de naam: Compagnie Culinaire/
      De Zeeuwse Winkel (verder te noemen “De Webwinkel”) en anderzijds de klant.
      De Webwinkel is onderdeel van Compagnie Culinaire/De Zeeuwse Winkel en is gevestigd aan
      Rotterdamsekaai 13 te Middelburg.  Bij de Kamer van Koophandel is Compagnie Culinaire/
      De Zeeuwse Winkel geregistreerd onder dossiernummer 23089638.
.2. Met het plaatsen van een bestelling/aankoop geeft u aan kennis te hebben genomen van deze
      Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden.
.3. De koopovereenkomst komt uitsluitend via de site van De Webwinkel tot stand.
      Een mondelinge overeenkomst (via de telefoon) is niet geldig.

.2. Kwaliteit
.1. De door De Webwinkel te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen die daar op het moment
      van levering redelijkerwijs aan kunnen worden gesteld en waarvoor de artikelen bij normaal gebruik zijn
      bestemd.
.1a. Artikelen die in De Webwinkel onder de naam De Zeeuwse Winkel worden aangeboden zijn nieuw en
      ongebruikt. Deze artikelen kunnen ook nieuw zijn in de zin van: samengesteld uit oude en/of antieke
      onderdelen. Dit kan bijvoorbeeld bij bloedkoralen of granaten sieraden het geval zijn.
      In de omschrijving van een betreffend artikel staat dit duidelijk vermeld.
.1b. Artikelen die in De Webwinkel onder de naam Compagnie Culinaire worden aangeboden zijn oude/
       antieke/gebruikte voorwerpen.
       In de omschrijving van de artikelen kunnen daarom de volgende kwaliteitscriteria gebruikt worden:
       .1bI: “In goede staat” wil zeggen: er kan sprake zijn van gebruiks-sporen, zoals craquelé of een haar-
       scheurtje in glazuur.  Of een geringe slijtage van een verzilvering van bestek, of schuifsporen op de
       onderzijde van glaswerk of metaal.
       .1bII: “In zeer goede staat” wil zeggen: dit artikel lijkt wel nieuw en ongebruikt. (Maar is dat niet, c.q.
       behoeft dat niet te zijn.)
       .1bIII: “In redelijk goede staat” wil zeggen: er kan een geringe onvolmaaktheid/schade aan dit artikel
       zitten: een kraakje of chipje in aardewerk of glaswerk, een geringe verbuiging, “door-slijtage” aan een
       verzilvering of reparatie aan een artikel.
       De conditie waarin de artikelen verkeren wordt steeds duidelijk omschreven en door middel van
       (detail)foto’s zo goed mogelijk zichtbaar gemaakt.
.2. De belangrijkste kenmerken van de aangeboden artikelen, alsook, waar mogelijk, hun leeftijd en
      herkomst, staan vermeld in de artikel-omschrijvingen in De Webwinkel.
.3. Houdt u er rekening mee dat (a) de kleuren en (b) de kleinste details van de artikelen op het scherm van
      uw computer anders kunnen tonen dan zij in werkelijkheid zijn.

.3. Gelijktijdige verkoop in webwinkel en fysieke winkel:
.1. Alle in De Webwinkel te koop aangeboden artikelen, worden tegelijkertijd ook in de fysieke winkel
      te koop aangeboden. In geval van gelijktijdige verkoop prevaleert verkoop via de fysieke winkel.
      Mocht deze situatie zich voordoen/geconstateerd worden, dan ontvangt u hierover zo snel mogelijk een
      e-mail bericht.
.2. Retourstorting van het gehele door u via iDeal of PayPal voldane bedrag wordt in dat geval zo snel
      mogelijk, maar sowieso binnen zeven werkdagen gedaan.

.4. Verkoop via (internationale) veilingsites:
.1. In De Webwinkel getoonde artikelen kunnen tevens via (internationale) veilingsites te koop worden
      aangeboden. Deze artikelen herkent u aan het banier dat linksbovenin de foto zichtbaar is:
      "TER VEILING AANGEBODEN". Het betreffende artikel is op dat moment niet via De Webwinkel te koop.
.2. In de productomschrijving van het betreffende artikel is in dat geval een hyperlink opgenomen,
      die u naar de betreffende veilingsite leidt.
.3. Middels bieding, conform de regels van het betreffende veilinghuis, kunt u vervolgens het artikel trachten
      te verwerven. In dat geval zijn de Algemene Voorwaarden van het betreffende veilinghuis van toepassing.

.5. Prijzen, facturering en betaling:
.1. Alle in De Webwinkel genoemde bedragen zijn consumenten-prijzen, dat wil zeggen: inclusief
       omzetbelasting (BTW).
.2. Op de factuur staat geen aparte BTW-vermelding omdat Compagnie Culinaire/De Zeeuwse Winkel
      onder de Kleine Ondernemers Regeling valt. (Zie over deze regeling: www.belastingdienst/K.O.R.).
      Dientengevolge is het ons van rechtswege niet toegestaan een aparte vermelding van het BTW-bedrag
      op onze facturen te doen.
.3. Het bestelde artikel/de bestelde artikelen uit De Webwinkel wordt/worden geleverd nadat wij de
      betreffende betalingsbevestiging van onze Payment Provider hebben ontvangen.

.6. Risico en levering:
.1. Wij streven ernaar uw bestelling binnen twee werkdagen na ontvangst van betalingsbevestiging door
      onze Payment Provider te verzenden. Houdt u rekening met zon- & feestdagen.
.2. Een artikel komt vanaf het moment van bezorging voor risico van de klant.

.7. Verpakking en verzending:
.1. Alle artikelen worden eerst als cadeau ingepakt. Daarna worden ze in deugdelijke, speciaal voor
      verzending per post geschikte “omverpakkingen” gestoken. Dit kunnen doosjes, bubbel-enveloppen
      of stevige papieren/kartonnen enveloppen en/of brievenbusdoosjes zijn.
.2. Verzending geschiedt:
      .a. Binnen Nederland per PostNL of TNT Express.
      .b. Binnen Europa I en Europa II per PostNL of TNT Express.
      .c. Overige bestemmingen na overleg en overeenkomst per email via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
.3. Onze verzendkosten zijn gestandaardiseerd. Zij zijn een tegemoetkoming in onze verpakkings- en
      verzendkosten en zijn gebaseerd op de kosten die door PostNL of TNT Express dan wel een andere
      post- of pakketvervoerder voor de zending in rekening worden gebracht, vermeerderd met een bijdrage
      in de verpakkingskosten.

.8. Reclamering:
.1. Indien u onverhoopt een verkeerd of afwijkend artikel heeft ontvangen, of indien er, ondanks zorgvuldige
      controle en verpakking, tòch iets mis is met een artikel, dan dient u dit zo spoedig mogelijk, doch
      uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van uw aankoop, aan ons te melden.
      Dit dient per mail te worden gedaan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

.9. Retournering:
.1. Conform het Burgerlijk Wetboek heeft u gedurende zeven werkdagen na ontvangst van uw aankoop het
      recht uw “koop op afstand” (= aankoop via een webwinkel) zonder opgave van redenen te ontbinden.
      (zgn. “afkoelingstermijn”.)  U kunt echter uitsluitend gebruik maken van deze mogelijkheid, indien het
      desbetreffende artikel ongebruikt is, èn nog in zijn originele, eventueel door ons verzegelde verpakking zit.
      In geval van verzegeling mag deze niet zijn verbroken.
      Wanneer het artikel niet meer in zijn originele verpakking zit, vervalt uw recht op ontbinding onder deze
      “afkoelingstermijn”. In dat geval is immers niet na te gaan of het artikel nog ongebruikt is.
.2. Indien u gebruikt wilt maken van de afkoelingstermijn, neemt u dan per mail contact met ons op via
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

.10. Retourzending:
.1. Stuur (ongeacht de reden; retourneren onder “afkoelingstermijn”, reclameren wegens fout of iedere andere
      reden), geen artikelen retour alvorens met Compagnie Culinaire/ De Zeeuwse Winkel te overleggen.
.2. Retourzendingen worden alleen na onze voorafgaande instemming met de retourzending door ons
      geaccepteerd. Het artikel dient na onze instemming zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven werk-
      dagen, te worden retour gezonden.
.3. Een retourzending dient in de originele, door ons geleverde omverpakking, te worden verzonden.
      Indien dit niet mogelijk is, dient U zelf voor een deugdelijke (om)verpakking te zorgen.
.4. Bij retourzending dient u de meegezonden originele factuur bij te sluiten.
      Noteert u op de factuur uw IBAN-bankrekeningnummer!
.5. De volledige verzendkosten, alsook het risico van de retour-zending komen voor rekening van de klant.

.11. Terugbetaling na retourzending:
.1. Na retour-ontvangst controleren wij het teruggezonden artikel.
.2. Na goedkeuring daarvan zal het aankoopbedrag, verminderd met onze verzendkosten, binnen tien
      werkdagen na ontvangst worden teruggestort op het door u opgegeven IBAN- rekeningnummer.

.12. Aansprakelijkheid:
.1. De aansprakelijkheid van De Webwinkel voor directe schade die de klant lijdt door een toerekenbare
      niet-nakoming van de koopovereenkomst door De Webwinkel is beperkt tot twee (2) maal het
      factuurbedrag van het artikel waarop de niet-nakoming betrekking heeft.
.2. De Webwinkel is niet aansprakelijk voor overige, indirecte schade, zoals gederfde winst en omzet.

.13. Privacyverklaring:
.1. Compagnie Culinaire/De Zeeuwse Winkel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
.2. Johanneke de Vries Noorbergen is de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.3. Compagnie Culinaire/De Zeeuwse Winkel verwerkt uw persoonsgegevens omdat u
     a. gebruik maakt van onze diensten (aanschaffingen via (web)winkel),
     b. in de webwinkel de optie "registreren" heeft aangevinkt,
     c. uw gegevens aan ons heeft verstrekt middels een intekenlijst in (1) de winkel of (2) tijdens onze
          deelname aan evenementen.
.4. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
     a. voor- en achternaam (of voorletters en achternaam),
     b. geslacht (i.v.m. correcte aanhef),
     c. adresgegevens,
     d. telefoonnummer(s),
     e. emailadres.
.5. Wij hebben niet de intentie middels onze website gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
      jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
      controleren of een bezoeker van onze webwinkel ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken
      te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkómen dat er gegevens over kinderen
      worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.
      Mocht u er van overtuigd zijn dat wij desondanks zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
      verzameld over een "onder-zestien-jarige", van wie u ouder of voogd bent, neemt u dan contact met ons op
      via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Wij verwijderen dan op kortst mogelijke termijn betreffende informatie.
.6. Het doel en de basis van de grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken betreft:
     a. om uw aanschaffingen in onze webwinkel aan u te kunnen doen afleveren,
     b. om u te informeren over bedrijfsactiviteiten.
.7. Compagnie Culinaire/De Zeeuwse Winkel neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
      kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerking. Het gaat hierbij om besluiten
      die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder tussenkomst van een mens.
      De computerprogramma's die door Compagnie Culinaire/De Zeeuwse Winkel worden gebruikt zijn:
      a. Joomla (Hikashop) voor de webwinkel,
      b. Excell voor de adressenadministratie.
      Voor deze door ons gebruikte programma's geldt dat onder de meest recent beschikbare veiligheids-
      updates wordt gewerkt. Daarmee maximaliseren we de veiligheid van uw persoonsgegevens.
.8. Compagnie Culinaire/De Zeeuwse Winkel bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te kunnen
      realiseren waarvoor uw gegevens zijn opgeslagen. Dit zijn:
     a. voor de webwinkel: het kunnen doen bezorgen van uw aanschaffingen,
     b. voor uw inschrijving als geïnteresseerde middels een intekenlijst: het kunnen informeren over onze
      bedrijfsactiviteiten.
.9. Compagnie Culinaire/De Zeeuwse Winkel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden:
     a. wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
     b. om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
10. Compagnie Culinaire/De Zeeuwse Winkel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
11. U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
      recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
      de verwerking van uw persoonsgegevens door Compagnie Culinaire/De Zeeuwse Winkel.
      Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
      om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of naar een
      andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
      Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens kunt u
      sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
      Om er zeker van te kunnen zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een copie van uw
      identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze copie uw pasfoto, uw paspoortnummer, de
      MRZ (Machine Readable Zone; dit is de strook met nummers, onderaan het paspoort) en het BSN
      (Burger Service Nummer) zwart.  Dit ter bescherming van uw privacy.
      We reageren zo snel mogelijk, met een maximale termijn van vier weken, op uw verzoek.
      Compagnie Culinaire/De Zeeuwse Winkel wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft, een klacht in te
      dienen bij de Nationale Toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
      https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-personsgegevens/tip-ons .
12. Bij ieder mailing-bericht dat door ons aan u wordt gezonden, wordt ook altijd de mogelijkheid tot
      afmelding vermeld. Deze procedure is snel en eenvoudig: middels de "retour-knop" zendt u een
      éénregelig bericht terug: "graag verwijderen van mailinglist".
      Wij zorgen dan voor een snelle verwijdering van uw gegevens.

.14. Ter overweging:
.1. Vergissingen of fouten (in bestelling of levering) kúnnen voorkomen. We zijn immers allemaal mensen.
       In redelijkheid en goed onderling overleg lossen we dergelijke situaties bij voorkeur met elkaar op.

.15. Toepasselijk recht:
.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands Recht.


Middelburg, October 2018.
Compagnie Culinaire / De Zeeuwse Winkel                                Tel.: +31 (0)118 637011                                                                 
Rotterdamsekaai 13                                                                                             Mob.: +31 (0)6-12-563596
NL-4331 GM Middelburg                                                                             KvK.: 23089638

Doc.nr.: 20181025/Rev.9